شهداي دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/ba-shohada/index.aspxfaگرامیداشت شهدای شهریور ماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=6052428/22/2016 5:53:00 PMگرامیداشت شهدای مردادماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5952317/24/2016 10:50:00 PMشهدای تیرماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5829926/21/2016 5:26:00 PMگرامیداشت شهدای خردادماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5758895/24/2016 5:55:00 PMگرامیداشت شهدای اردیبهشت ماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5663604/21/2016 2:02:00 PMشهدای فروردین ماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5419883/28/2016 4:49:00 PM22 اسفند روز بزرگداشت شهدا گرامی بادhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5315303/11/2016 9:00:00 PMگرامیداشت شهدای اسفندماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5209112/22/2016 11:38:00 PMشهدای بهمن ماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=5031081/24/2016 10:02:00 PMشهدای دیماه دستگردقدادهhttp://www.tebyan.net/weblog/ba-shohada/post.aspx?PostID=49855012/21/2015 8:14:00 PM